zondag 23 december 2018

Krystfeest yn Auschwitz

De wrâld swart-wyt, lykas de minsken, seare teannen yn te lytse skuon en de rook fan kâldfjoer makket jin mislik, der bestiet gjin hope, net mear.
Yn ‘e beam trije dûnsjende flamkes, litte útdôve eagen opnij glinsterje, jouwe hert en holle in wolkomme waarme gloede.
Oant hy de, yn strekerige piamaatsjes stutsen, ynwite lichems ûnder de beam smite lit, in kadootsje foar ús, seit er.
It hert befriest my like gau as dat it ûntteid is.
Mar wy sjonge, sa lûd as ús brutsen stimmen kinne, it lêste kûplet; Tönt es laut bei Ferne und Nah, Jesus der Retter is da, Jesus der Retter ist da!


Boarne foto: historiek.net
Tekst: Janneke
Publisearre: 03-01-2017

dinsdag 18 december 2018

Rektifikaasje - Kultuer oan 'e kime

Sa fier fuort at de polityk somtiden liket, sa tichtby is dy blykber ek.
Mei de tekst fan myn eardere blog is de Fryske polityk berikt, of better sein; Kultuerdeputearre Poepjes.

De tekst dêr’t ik yn de LC fan ôfrûne moandei oer stroffele (Poepjes had nog wel een boodschap voor de hafabra-sector, die klaagde over gebrek aan aandacht in de provinciale cultuurnotitie Kultuer oan ’e kime ten gunste van onder andere de popcultuur. Ze riep die sector op om te vernieuwen, want ,,Fryslân is gjin Sudersee-museum”), bliek syn kontekst te missen.
Oftewol, wat der yn de krante stie, wie miskien wol wier, it wie nét de krekte werjefte fan it echte petear. Der wie in oanlieding en de kwote oangeande it museum gie oer Fryslân yn it algemien.

Skande, want sa wurde de sprekwurdlike ‘messen slipe’, wylst de hollen al hjit binne.
Ik moat sizze, ik fyn it hartstikke knap en goed dat frou Poepjes kontakt siket; sa is foar my, en ik hoopje foar oaren ek, dy kjeld yn alle gefallen út ‘e loft helle. We hawwe elkoar dan ek noflike Krystdagen tawinske.

Mei de nije kultuernota wol men ôf fan it alâlde ‘hokjestinken’, mei in protte romte foar oare ynisjativen. Bygelyks ynisjativen dy’t it ôfrûne LF2018 jier boppe wetter driuwen kaam binne, mar sûnder besteande saken yn ‘e knipe te bringen. Se sizze: “Der is romte foar elts.”
Moarn wurdt ien en oar besprutsen yn Provinsjale Steaten, dêr’t guon partijen har sterk meitsje sille foar in plak foar de Fryske HaFaBra yn de Fryske keunstynfastruktuer.

maandag 17 december 2018

Kultuer oan ’e kime

,,Fryslân is gjin Sudersee-museum” sei kultuerdeputearre Poepjes ôfrûne sneon yn popsintrum Neushoorn. It wie wilens it Freeze-festival en de útrikking fan de Bernlef Priis, in priis foar Frysktalige acts, dat sy oanhelle dat de Fryske HaFaBra wrâld muoite hat mei de nije kultuernota Kultuer oan 'e Kime en de sektor tagelyk ferlike mei it bekende museum.
No wie ik der net by, dat kinnen immen my miskien fertelle wat it iene mei it oare te krijen hat?

Wêrom soks oanhelje? Politikus-ûnweardich, net noadich, ûngefoelich, flau en bernich fyn ik soks. Wie it miskien om minsken tsjin elkoar op te setten? Nee, dat wol my net oan. Hat de ferslachjouwer dan faaks it boadskip ferkeard begrepen?
Miskien kin frou Poepjes séls oan de Fryske HaFaBra wrâld útlizze wat it doel fan dizze útspraak wie en at se dan dochs mei elkoar om tafel sitte, hearre sy grif ek hiel graach hár ideeën oangeande fernijing yn dizze sektor.

(Foto: SML Lûd fan de Middelsee - www.pdf-grafie.nl

dinsdag 11 december 2018

Beer & Spice speciaal bier uit Noordwest-Friesland

Verhalen uit Friesland
Dit zijn onze verhalenvertellers. Bewoners met een goed oog voor de verdieping die Noordwest-Friesland biedt. Maak kennis met Sylvia, Gijs, Janneke, Simen en Annemarie.

Sûnt ôfrûne hjerst skriuw ik as blogger foar Bestemming Noardwest en de website oudezee.nl.
It earste blog gie oer bier, dat lei my wol wat.

(foto: Planetenpils)

Friesch Dagblad - Geheimen út 'e Boskberch

“De wille en de nifelnocht spat fan de foarmjouwing ôf en de bylden kreëarje werklik in wrâld foar bern om by wei te dreamen.”

Resinsje Friesch Dagblad - Elizabeth Hietkamp

Wenwinsken

Mei it fuortgean fan jongerein, ferliest in doarp in seker part fan syn wêzen. De jeugd moat ommers skylk de lytse maatskippij dy’t in doarp of kearn is, drage kinne. De jeugd binne dochs de nije bestjoerders, de nije dielnimmers, de nije oanfiteraars en de nije ferbiners.

Lês hjirre myn desimberblog foar Doarpswurk

Hasto tips foar dit blog? Oer doarpen, foarsjennings, leefberens, polityk&doarpen, lytse mienskippen ensafuorthinne?
Lit it my witte, en wa wit, pak ik yn in kommend blog dyn item op!

woensdag 31 oktober 2018

Stilsitte...

Stilsitte. It is net echt my cup of tea, sis mar.
Moandei bin ik by Keunstwurk dan ek begûn mei in kursus 'Toneelschrijven' ûnder leiding fan Janna de Lathouder. 
De earste opdracht wie dizze sitewaasje:
Man, frou, keukenstafel, giele banaan, brune banaan, fierder lege fruitskaal, frou wol de giele banaan hawwe mar mei dit net beneame en/of freegje. Skriuw de dialooch dy't plakfynt. O en it mei 1 A4 lang wêze. 

Euhm... okey. 
Marruh, hoe dogge je it dan mei de mise-en-scène, de ensenearring? Wêr smar ik de couleur locale? Hoe meitsje ik helder hoe't de ferhâldings lizze..? Ik rin grif op de saken foarút, dat ik ha mar in begjin makke:

Zij: Kies jij maar, Curaçao of Vlieland?
Hij: Ach, schat…
Zij: Nee toe. Kiezen: De Librije of de Febo?
Hij: Laat maar. Ik heb er geen zin in.
Zij: Netflix of NPO1?
Hij: Lieverd. Hou op.
Zij: Dat jij liever cranberries plukt op Terschelling weet ik heus wel, iedereen weet dat jij… 
Hij: Iedereen weet wat?
Zij:  Nou. Dat jij liever safe and sound in dit kutgehucht blijft.
Hij (pulkt achteloos aan de nagenoeg lege fruitschaal):
      Waar haal je dat nu ineens vandaan?
Zij: Maar het is toch zo? Jij zit toch liever op je knieën tussen de klaver dan dat je het leven plúkt.
      Met mij! Stop ’s met frunniken, wil je.
Hij: Oh ja. Is dat zo?
Zij: Met je mosclubje.

(de rest sil ik jimme earst mar besparje, o en Hollânsk ja; oars kin juf it net lêze, bin'k bang)